KB Quattro

Zasady Etyki Zawodowej

Główne Zasady Etyki Zawodowej

  • Brokerzy działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.
  • Brokerzy prowadzą działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.
  • Brokerzy dbają o reputację i dobre imię swojego zawodu.
  • Podstawą stosunków między brokerami jest równoprawność i wzajemny szacunek.
  • Dobór kadr, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy brokerskiej zapewniają kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.
  • Oświadczenia składane przez brokera lub w jego imieniu, w tym również ogłoszenia publiczne, są jednoznaczne i nie mogą wprowadzać w błąd.
  • Brokerzy w swoim działaniu kierują się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.